ผู้ดูแลระบบ

หน้าแรกหลักสูตร

หลักสูตรการเรียน การสอน หลักสูตรการดูแลเด็กและผู้สูงอายุ

ภาคทฤษฎี 3 เดือน ( 420 ชั่วโมง)

หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ

หลักสูตรการดูแลเด็กเล็ก

ความรู้พื้นฐานทางการแพทย์

การพยาบาลพื้นฐาน

การปฐมพยาบาล และการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน

กายวิภาคศาสตร์และสรีระวิทยา

โภชนาการสำหรับเด็กและผู้สูงอายุ

กายภาพบำบัด

การพัฒนาบุคลิกภาพ

จรรยาบรรณและมนุาย์สัมพันธ์

วิชากฏหมายแรงงานที่ควรรู้

ภาคปฏิบัติ 3 เดือน ( 420 ชั่วโมง)

นักเรียนจะได้ัรับการฝึกปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ คลีนิกศูนย์บริหารเฝ้าไข้และหนวยช่วยเหลือผู้ป่วย ศูนย์กายภาพบำบัด ศูนย์เลี้ยงเด็กเด็กโรงพยาบาลชั้นนำกว่า 250 แห่งทั่วประเทศในแผนกต่าง ๆ อาทิ

แผนกทันตกรรม

แผนกฉุกเฉิน

แผนกผู้ป่วยใน / ผู้ป่วยนอก

แผนกอายุรกรรม

แผนกประชาสัมพันธ์

แผนกเวชระเบียน

แผนกยา

แผนกไตเทียม

แผนกรังสีวินิจฉัย

แผนกสูติ - นรีเวชกรรม